Гуми и джанти

0888 600200

Лятна промоция с подаръци на ALLIANCE

Лятна промоция с подаръци на ALLIANCE

   

   

   

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

“ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ 2023 НА ALLIANCE”

Организирана от Ванина Трейдинг" ЕООД гр. Ямбол

(Период: 01 май 2023 г. 30 юни 2023 г.)*

* Промоционалните артикули са до изчерпване на количествата

Чл. 1. Организатор

1.1. Организатор на потребителската Промоционална кампания “Промоция на Alliance 2023”, (наричана оттук насетне „Промоцията“ или „Кампанията“) е „Ванина Трейдинг“ ЕООД , със седалище и адрес на управление в град Ямбол, ул. „Нарцис“ №26, ет. 2, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202818674.

1.2. Кампанията се провежда в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила („Официални правила“), които са обвързващи и задължителни за всички Участници в нея.

1.3. С участието си в Кампанията всеки Участник декларира, че е запознат с настоящите Официални правила и че приема да ги спазва. Участниците следва да спазват и съблюдават всички условия, срокове и изисквания, посочени в настоящите Официални правила.

Чл. 2. Период и място на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Кампанията започва на 01 май 2023 г. и се провежда до 30юни 2023 г. включително или до изчерпване на предвидените наличности от награди. По преценка на Организатора, срокът на провеждане на Кампанията може да бъде удължен.

Чл. 3. Участващи продукти

3.1. Под Участващи продукти ще се разбират единствено продуктите, посочени на официалния уебсайт на промоцията, разпространявани от Организатора в търговската мрежа чрез дистрибутори или търговски представители:

(1) Агрои индустриални с марката ALLIANCE от всички модели, посочени на следния линк: https://vanina-export.com/eshop/tyres Повече информация за продуктите, които се предлагат от „Ванина Трейдинг“ ЕООД , и за локациите, откъдето те могат да бъдат закупени, бихте могли да откриете на следния линк: https://vanina-export.com/eshop/tyres

3.2. След приключване на кампанията в указания срок, горепосочените продукти няма да се считат за Участващи в Промоционалната кампания, като Организаторите не носят отговорност по отношение на каквито и да е обстоятелства, които могат да създадат впечатление за продължаване срока или актуалността на Кампанията.

3.3. Продуктите, посочени по-долу, НЕ участват в Промоционалната кампания и НЕ са Участващи продукти:

(1) Гуми с марка Michelin

(2) Гуми с марка Taurus

(3) Гуми с марка GoodYear

(4) Гуми с марка JK

(5)Гуми с марка Ornate

Чл. 4. Официални правила на Кампанията

4.1. Официалните правила на Кампанията са достъпни до всеки желаещ да участва в Кампанията, безплатно и през целия период на Кампанията, по следните начини:

(1) в електронен формат, публикувани на следния уеб адрес:

(2) на хартиен носител на адрес в град Ямбол 8600 , ул. „Нарцис “ № 26, ет. 2, предоставяни на основание писмена молба, изпратена до Организатора.

По преценка на Организатора Кампанията може да бъде разгласявана в публичното пространство по всякакъв начин, включително чрез рекламни и/или информационни материали. Информацията, съдържаща се в тези материали, следва да се разбира и тълкува в съответствие с настоящите Официални правила.

4.2. Организаторът си запазва правото да изменя и/или допълва настоящите Официални правила. Всяко допълнение/изменение в настоящите Официални правила се извършва с приложения към тях и публично се разгласява чрез публикуване на уеб сайта на Кампанията https://vanina-export.com/bg/home Извършените изменения влизат в сила в срок от 24 часа след тяхното публикуване.

Чл. 5. Право на участие

5.1. В Промоционалната кампания могат да участват физически и юридически лица, навършили 18 години към датата на регистрация, съответно търговски дружества или еднолични търговци, закупили гуми на стойност най-малко 1000 лв.представляващи Участващи продукти по смисъла на чл. 3 от настоящите Официални правила

5.2. Следните лица са изключени от участие в Промоционалната кампания и нямат право да участват:

(1) Служителите на „Ванина Трейдинг“ ЕООД и на всички агенции, организиращи или участващи по някакъв начин в провеждането на Кампанията; 

(2) Дружествата, продаващи Участващи продукти в периода на Кампанията (търговци на автомобилни гуми), нямат право да се регистрират в Кампанията за получаване на награди.

Чл. 6. – Награди, предоставяни в Кампанията

6.1. В настоящата Кампания Организаторът предоставя преносими батерии , безжични зарядни , преносимо барбекю ,електронен ваучер от „ЕМАГ“ на стойност 200 лв. .

6.2. Всеки Участник (под „Участник“ се разбира физическото, в случай че последното е извършило покупката, и съответно юридическото лице, в случай че покупката е реализирана от юридическото лице, независимо от факта, че регистрацията е реализирана от физическо лице) има шанс да спечели:

  • (1)Преносима батерия Powerbank HAMA Fabric 10 000 mAh - > при покупка над 1000 лв.
  • (2)Преносимо барбекю -> при покупка над 3000 лв.
  • (3)Безжични слушалки Huawei Freebuds SE -> при покупка над 5000 лв.
  • (4)1 еМАГ ваучер на стойност от 200 лева (виж*2) -> при покупка над 10 000 лв.
  • *Срещу ваучера Участникът не може да получи пари в брой. В случай че стойността на продукта или услугата, предоставяна от еМАГ, е на по-висока стойност от стойността на ваучера, разликата се поема за сметка на Участника. (2)

6.3. Описание на еМАГ ваучера:

(1) Може да се използва единствено на територията на Република България за извършване на покупка от онлайн магазина еМАГ;

(2) Може да се използва съгласно условията за покупка, посочени от еМАГ, за съответния продукт, с изключение на "Застраховка гражданска отговорност".

(3) Не може да се използва заедно с други ваучери или промоции;

(4) Може да се използва по време на масови еМАГ промоции (като Революция на цените, Черен петък, и др.);

(5) Валидността му е 6 месеца от датата на получаването му по имейл;

(6) Може да се използва еднократно, за една покупка. Стойността на покупката следва да е равна или по-висока от стойността на Ваучера.

Чл. 7 – Механизъм на Кампанията

7.1. Условия за извършване на валидна регистрация за участие

За извършване на валидна регистрация в Кампанията следва да бъдат спазени следните изисквания:

(1) Участникът да има право да участва съгласно предвиденото в чл. 5 по-горе;

(2) Участникът да е направил онлайн регистрация на уебсайт на https://www.vanina-export.com/eshop/

(3) Участникът трябва да предостави фактура на обявената стойност и срещу нея ще получи съответния промоционален продукт.. ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА: Б. ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

(4) Организаторът не носи отговорност за регистрации, извършени след крайния срок, посочен в настоящия член.

(5) Организаторът не носи отговорност за непълноти или неточности при попълване на регистрационната форма и предоставяне на необходимата информация за регистрация и изпращане на ваучера. В случай на неточности, Организаторът няма задължение за повторно изпращане на ваучера на съответния Участник. В случай на непълноти или липса на информация, Организаторът не изпраща ваучер. В допълнение, в случай че Участник е предоставил неточен имейл адрес, поради което не може да се възползва от ваучера, ваучерът се счита за невалиден, а Организаторът няма задължение за изплащане на компенсация по какъвто и да е начин на Участника. 

(7) Стойността на ваучера за всеки отделен участник се определя по реда на чл. 6 от настоящите Официални правила.

7.4. Получаване на ваучерите

Ваучерът, спечелен от съответния Участник, се изпраща безплатно на имейла, посочен от печелившия в регистрационната форма, в случай че посоченият адрес е точен и пълен, в срок от 10 работни дни от потвърждаването на печелившите.

Организаторът не носи отговорност при непълнота или грешка в предоставените данни съгласно чл. 7.1, като Участниците отговарят изключително за точността на предоставените данни и данни за контакт. Организаторът се освобождава от отговорност и в случаите, в които не може да се свърже с печеливш поради грешни или непълни имена, имейл адрес, адрес или телефонен номер.

Чл. 8 – Данъци и разноски

8.1. Съгласно приложимото законодателство не се дължат никакви данъци и такси от страна на печелившите участници.

8.2. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв. без ДДС, получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организатора или подизпълнителя следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева без ДДС) в декларация по чл.73 от ЗДДФЛ. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати/предостави наградата.

Чл. 9. – Ограничение на отговорността

9.1. Организаторът е оправомощен да предприеме всички необходими мерки в случай на опит за измама в системата, злоупотреба или други опити, които могат да накърнят доброто име на Кампанията.

9.2. Организаторът на Кампанията не носи отговорност и не може да участва по какъвто и да е начин в каквито и да е производства, свързани с допълнителни разноски, понесени от Участник във връзка с Кампанията.

9.3. В случай на възникнал спор във връзка с валидността на извършена регистрация в Кампанията, окончателно решение по спора се приема от комитет, състоящ се от служители на Организатора.

9.4. Организаторите се освобождават от отговорност и в следните случаи:

(1) Онлайн регистрация на уебсайт, различен https://vanina-export.com/bg/home, което може да доведе до непредоставяне на необходимата информация на Организатора;

(2) Онлайн регистрации, извършени извън периода на Кампанията;

(3) Онлайн регистрации с непопълнени полета в регистрационната форма съгласно изискванията, посочени в чл. 7.1; 

(4) Каквато и да е грешка в данните, предоставени от Участниците; точността на предоставените данни за контакт е изцяло отговорност на Участниците, като Организаторът не носи отговорност за допуснати неточности и грешки, поради което последният няма каквито и да е задължения в случаите, в които не може да изпрати ваучер, да идентифицира печеливш за регистрация в Кампанията;

(5) Организаторът не носи отговорност, в случай че печеливш не успее да се възползва от ваучер, предоставян в Кампанията;

(6) Организаторът не носи отговорност в случаите, в които ваучер не може да бъде предоставен поради некоректно или непълно попълнен имейл адрес;

(7) Организаторът не носи отговорност за каквито и да е искания, свързани с получаването на ваучера, след потвърждение на получаването му;

Чл. 10. Обработване на лични данни

10.1. С регистрацията си за участие в Кампанията, Участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите Официални правила.

10.2. Информация по отношение обработването на лични данни може да бъде открита в Приложение №1 към настоящите Официални правила, представляващо неразделна част от тях.

Чл. 11 – Прекратяване/Спиране на Кампанията. Форсмажорни събития

11.1. Кампанията може да бъде прекратена преди изтичане на промоционалния период поради настъпване на събития, които могат да се счетат за форсмажорни, включително когато Организаторът, поради причини извън контрола му, не може да осигури нормалното протичане на Кампанията.

11.2. Форсмажорни събития са всички събития, които не могат да бъдат предвидени, контролирани или предотвратени от Организатора, включително когато Организаторът, при полагане на дължимата грижа, е в невъзможност да изпълни задълженията си съгласно настоящите Официални правила поради настъпването на подобно събитие.

Чл. 13. – Разни

13.1. Решенията на Организатора по отношение Кампанията са окончателни и валидно обвързващи всички участници.

13.2. Непредоставените награди в хода на Кампанията остават собственост на Организатора, който се разпорежда с тях по начин, който намери за добре.

13.3. Организаторът е оправомощен да предприеме необходимите действия в случай на опит за измама, злоупотреба или какъвто и да е друг опит за извършване на действия, които биха могли да накърнят доброто име на Кампанията или да доведат до възникване на разходи във връзка с провеждане на Кампанията.


Кампанията не се комбинира с други промоции и намаления на цените!


©2024 Ванина Експорт АД. Условия за ползване ECE 109 ISO 9000:2001 Уеб дизайн: Studio UXP