Гуми и джанти

0885 797979

Договор №: BG16RFOP002-2.040-1229-C01 „Повишаване на качеството и производствения капацитет на "Ванина Експорт" АД“

Главна цел: „Да се повиши конкурентоспособността и да се увеличи експортния потенциал на „Ванина Експорт“ АД“

Начало на проекта:07.12.2020 г.

Край на проекта:07.12.2021 г.

Обща стойност на проекта:1 065 490,00 лв., от коитоевропейско съфинансиране:633 966,55 лв., национално съфинансиране: 111876,45 лв.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проект: BG16RFOP002-2.002-0215 “Развитие на управленския капацитет и растеж, чрез внедряване на система за управление на бизнес процесите с модул за управление на отпадъците".

Цел: "Целта на проекта е повишаване на управленския капацитет и устойчив растеж във "ВАНИНА ЕКСПОРТ" АД чрез внедряване на система за управление на бизнес процесите с модул за управление на отпадъците".

Дата на стартиране: 06.03.2017 г.

Дата на приключване: 06.04.2018 г.

Безвъзмездна финансова помощ: 390 600.00 лв., от които 332 010.00 лв. европейско и 58 590.00 лв. национално съфинансиране.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

- Избор на изпълнител на процедурапо реда на ПМС160/2016 г. : "Внедряване на система за управление на бизнес процесите в звена Плевен и Ямбол"

- Прогнозна стойност на процедурата: 558 000.00 лв.

- Дата на обявление на процедурата: 24.08.2017 г.

- Крайна дата за подаване на оферти: 31.08.2017 г.

Пакет с документи(Линкът е активен 7 дни, считани от днес 25.08.2017г.)

Проект: BG16RFOP002-2.001-0542 “Подобряване производствения капацитет и повишаване на износа в "Ванина Експорт АД"".

Цел: "Целта на проекта е повишаването на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на "ВАНИНА ЕКСПОРТ АД"".

Дата на стартиране: 20.06.2016

Дата на приключване: 20.06.2017

Безвъзмездна финансова помощ: 209 016.50 лв., от които 177 664.01 лв. европейско и 31 352.49 лв. национално съфинансиране.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Избор на изпълнител за доставка на поточна линия за прахово боядисване на джанти по реда на ПМС160/2016 г.

С избрания изпълнител ще бъде сключен договор за доставка.

©2021 Ванина Експорт АД. Условия за ползване ECE 109 ISO 9000:2001 Уеб дизайн: Studio UXP